یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

چندش آورترین و مضطرب کننده ترین صدای سال برای من متعلق هست به اون ساعت گوشه ی میز....اوایل که زنگ میزد،اونقدر به کارش ادامه میداد که مامان یا بابا خاموشش میکردن و همراه با جمله ی تو که بیدار نمیشی این برای چیته؟من بیدار میشدم!آخی...طفلک من...4صبح...5صبح...6صبح...تایم هایی بودن که بیدار میشدم...الان دیگه به صداش عادت کردم،راحت بیدارم میکنه.اون موقع که باید راحت با صداش بیدار میشدم ،نمیشدم ولی حالا راحت سر همون زمان بیدرا میشم .http://bayanbox.ir/view/316561042980396178/CYMERA-20160123-144604.jpg

زهرا