یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

یک نفر شهروند هزاره ی سوم!

تقدیم به روح پاک استاد غایب....شهید دکتر مصطفی چمران....

یادداشت شماره3:

برای من 24ام روز وحشتناکی بود.این عبارت"روز وحشتناک"دقیقا سرجلسه یکنکور موقعی که ذهنم قفل شده بود به ذهنم اومد...اصولا موقعی که آزمونای آزمایشی میدید استرسی وجود نداره...چون از اینکه این بار آخر نیست مطمعنید...من این طور بودم و انصافا هم نتایج خوبی  داشتم.طوری که استرسمو کم کرده بود.ولی سر جلسه یکنکور برام فرق داشت.... و فکر میکنم تمام اونچه که فکر میکردم خراب شد...اون روز ظهر خواب جلسه ی کنکورو دیدم...و هنوزم ناراحتیش همراهمه...و باید صبر کرد....فعلا فقط صبر.بعد بهترین تصمیم...من به اون روز هی فکر میکنم...بد بود یکم...

زهرا